Thursday, December 23, 2010

Soalan 4 SPM 2010

4. (a)(i)

- langkah mempelbagaikan ekonomi, dengan cara memajukan sektor perkilangan
dan menggalakkan industri berorientasikan export.

- Kehausan sumber asli dan ketidakstabilan harga komoditi telah menjejaskan
perkembangan ekonomi negara.

ATAU'
- Dasar industri penggantian import melibatkan pengeluaran barang penggunaan
spt makanan, minuman pakaian dan barangan getah.

- Perubahan struktur ekonomi negara dari sektor utama kepada sektor kedua
dan ketiga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat.

4. (a)(ii) Sektor kedua dan ketiga semakin penting :-
Pelaburan asing bertambah,
Sektor perkilangan dan perkhidmatan perdagangan bertambah.
Meningkatkan guna tenaga kerja
Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat.

4.(b)(i) Ketidakstabilan ekonomi tersebut ialah kemelesetan ekonomi.

(ii) Bank Pusat mengurangkan kadar faedah, ini akan menyebabkan
kuasa bank perdagangan memberi pinjaman meningkat. Penawaran
wang bertambah dan akan meningkatkan permintaan dalam negara.
Ini akan menggalakkan perniagaan dan akan meningkatkan
peluang pekerjaan.

Mengurangkan kadar rizab berkanun juga boleh meningkatkan
keupayaan institusi kewangan seperti bank perdagangan untuk
memberi pinjaman kepada sektor perdagangan dan perniagaan.
Ini akan menggalakkan kadar pelaburan seterusnya meningkatklan
peluang pekerjaan.

4. (c) Tujuan kerajaan membuat pinjaman ialah :-
- untuk menampung kekurangan hasil cukai semasa bagi membiayai
perbelanjaan mengurus dan pembagunannya.
- Untuk melaksanakan projek-projek pembangunan ekonomi, sosial
dan keselamatan.
- Untuk mengagihkan semuala pendapatan di kalangan rakyat dengan
melaksanakan projek pembangunan seperti pembukaan tanah-tanah
rancangan Felda, memberi subsidi kepada sektor pertanian.

4 (d) Cukai langsung ialah beban cukainya tidak boleh dipindahkan pada
orang lain. Manakala cukai tak langsung, beban cukainya boleh di
pindahkan pada pengguna.
Cukai langsung terdiri dari cukai pendapatan perseorangan, cukai
syarikat sendirian berhad, cukai petroleum dan cukai koperasi.
Manakala cukai tak langsung terdiri dari cukai jualan, duti import
duti eksport dan duti eksais.

Wednesday, December 22, 2010

Soalan 3 SPM 2010

3 (a) Berpandukan rajah keseimbangan pasaran.

(i) Pada harga RM30, kuantiti permintaan ialah 10 unit, manakala kuantiti yang
ditawarkan sebanyak 45 unit.
(ii) Pada tingkat harga RM10 berlaku lebihan permintaan sebanyak 30 unit.
(iii) Pada titik E berlakunya keseimbangan pasaran, iaitu pada tingkat harga
RM20. Pada tingkat harga ini kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti
yang ditawarkan sebanyak 30 unit.

(b) Permintaan kereta import akan jatuh sebagai akibat dari ketidakseimbangan
antara permintaan dan penawaran.
Pelaksanaan skim ini akan menyebabkan pembeli beralih kepada kereta tempatan
berbanding kereta import.
Penawaran yang lebih berbanding permintaan bagi kereta import akan mendorong
kejatuhan harga.

(c) Logo tersebut adalah logo Bank Negara Malaysia.

Fungsi Bank Negara Malaysia selaku bank pusat ialah :-
- Mengeluarkan matawang negara, wang syling dan wang kertas.
- menjadi jurubank kepada kerajaan iaitu mengurus akaun negara,
membuat bayaran bagi pihak kerajaan, mengurus hutang negara,
menyediakan pendahuluan sementara kepada kerajaan dan mengurus
pertukaran asing bagi pihak kerajaan.
- menjadi jurubank kepada bank-bank perdagangan sebagai penjaga rizab
tunai dan rizab berkanun bank perdagangan, menyelaraskan hutang antara bank,
sebagai sumber pinjaman terakhir bank-bank perdagangan.
- Mengawal kestabilan nilai wang dgn memastikan nilai RM sentiasa kukuh.
Bank pusat juga akan mengawal inflasi dan deflasi yang berlaku dalam negara.


(d) Tiga cara intitusi kewangan bukan bank menerima deposit dari orang ramai
ialah :-
- Akaun simpanan dan akaun simpanan tetap di Bank Simpanan Nasional.
- Premium insurans bagi pelanggan yang membeli polisi insuran dari
syarikat2 insurans
- Caruman KWSP iaitu simpanan wajib pekerja untuk hari tua.

Soalan 2 SPM 2010

- Isi rumah adalah sebuah keluarga atau sekumpulan i
individu yang tinggal bersama.
- Sama-sama membuat keputusan ekonomi.
- Membekalkan faktor pengeluaran kepada firma
- Sebagai pengguna barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan firma.
- Objektif penggunaan ialah utk memaksimumkan kepuasan.

2 (b)(i) Barang dan barang Y adalah barangan penggenap.

(b)(ii) Bila harga naik, kuantiti yang diminta terhadap X akan jatuh.
Oleh kerana Y adalah penggenap barangan X maka permintaan utk
Y akan jatuh.
Contohnya harga petrol naik akan menyebabkan permintaan ke atas
kenderaan bermotor seperti kereta akan jatuh.

(c)(i) Nilai P = 40 dan nilai Q = 60

(c)(ii)

(a) Output 0-3 unit, KP dan Kos Sut menurun,
KP lebih besar dari Kos Sut bagi setiap peringkat keluaran
dari output 1 hinnga ke 3 unit.

(b) Output 3-4 unit, KP masih menurun, manakala kos sut mula menaik,
KP menurun dari 70 ke 60 pada output ke 4 manakala
KS mula naik dari 20 ke 30.

(c) Output 4 -6 unit KP mula meningkat dari 60, 62 dan 70. KS juga
terus meningkat. Pada outpu ke 5 dan ke 6 KS mengatasi KP.

(d) Lima faktor lain selain dari kemajuan teknologi ialah :-
- Harga faktor pengeluaran jatuh.
- Jangkaan harga akan jatuh
- Dasar kerajaan mengurangkan cukai terhadap barangan elektronik
- Matlamat pengeluar untuk memaksimumkan jualan
- Harga barang lain, contohnya harga radio jatuh.

Monday, December 20, 2010

Soalan 1 SPM 2010

1(a)

Masalah ekonomi yang dihadapi kerajaan ialah kekurangan kewangan keranan peruntukan hanya RM4 juta berbanding dengan peruntukan bagi melaksanakan kedua-dua projek sekali gus.( 2m)

Bagi menyelesaikan masalah kekurangan, kerajaan perlu membuat pilihan sama ada untuk membina projek tebatan banjir sunga Pari atau pun Kompleks Sukan Komuniti Taiping. (2m)

Pilihan yang dibuat kerajaan adalah berdasarkan kepada memaksimumkan kebajikan rakyat. Jika kerajaan memilih untuk membina Tebatan Banjir Sungai Pari, maka kos lepasnya ilah Kompleks Sukan, iaitu projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. (2m)

1(b)(i)
Sistem ekonomi di negara asal Martina ialah sistem ekonomi sosialis atau perancangan Pusat (1m)

(ii) Sistem Ekonomi di negara Noor ialah sistem ekonomi kapitalis yang mana penentuan harga barang dan perkhidmatan ditentukan oleh mekanisme harga atau oleh permintaan dan penawaran. Manakala di negara Martina oula ditentukan oleh kerajaan. (2M0

Sistem ekonomi di negara Noor, pihak pengeluar bebas membuat keputusan barang dan perkhidmatan yang hendak dikeluarkan. Manakala di negara Martina, keluaran ditentukan oleh kerajaan. (2m)

Motif pengeluaran di negara Noor adalh untuk memaksimumkan keuntungan, manakalah motif keluaran di negara Martina untuk kebajuikan rakyat. (2m)

1(c)(i)

(a) Harga purata 2007 = 100 + 300 di bahagi 2 (sebab hanya dua barang X dan Y)
= 400/2
= 200


(b) Upah benar 2009 = 5000 dibahagi dengan harga purata 2009 (160 + 400 dibahagi 2)
= 5000/280
= 17.857

(ii) Upah benar tahun 2007 ialah 20 lebih besar berbanding upah benar 2009 17.857.


(d)
Potongan wajib terdiri daripada :-
- KWSP iaitu potongan dari gaji bulanan pekerja untuk tujuan simpanan hari tua pekerja. Biasanya 11% dipotong dari gaji pekerja. (2m)

- Cukai pendapatan merupakan sejumlah cukai yang dikenakan oleh kerajaan yang tidak dapat dielakkan oleh pembayarnya apabila terdapat lebihan wang setelah dipotong dengan pelepasan2 cukai. (2m)

- Zakat merupakan bayaran yang dikenakan terhadap orang2 Islam yang mana pendapatannya mencukupi nisabnya. 2.5% dari jumlah pendapatan tahunannya wajib untuk zakat. (2m)

Jawapan Kertas 1 SPM 2010 - 11.15 am 20 Dec 2010

1. C
2. C
3. A
4. C
5. A

6. B
7. B
8. A
9. C
10. A

11. A
12. D
13. B
14. B
15. B

16. B
17. D
18. C
19. B
20. A

21. B
22. C
23. C
24. D
25. B

26. D
27. C
28. D
29. A
30. B

31. B
32. A
33. B
34. C
35. B

36. A
37. C
38. D
39. C
40. C

Sunday, October 31, 2010

Tajuk Pilihan 2010 - Tingkatan 5

WANG & INSTITUSI KEWANGAN

1. Fungsi Bank Perdagangan sebagai agen yang membuat dan menerima bayaran :
a. Sistem Cek - membuat bayaran dan menerima bayaran.
b. Arahan kepada bank :-
- Perintah sedia ada
- Debit langsung
- Pindahan kredit
- Kad kredit
- Draf Bank
- Perkhidmatan ATM

2. Bezakan perkhidmatan BANK SAUDAGAR dengan BANK PERDAGANGAN.

3. Peranan Bank Pusat/Bank Negara sebagi jurubank kepada Kerajaan.

4. Peranan Bank Pusat menjalankan Dasar Kewangan dalam mengatasi masalah inflasi dan meleset. :-

- Rizab Tunai
- Rizab Berkanun
- Kadar Faedah
- Jual/beli surat jaminan kerajaan
- Kawalan syarat sewa beli

5. Bezakan antara Syarikat Insurans Konvensional dengan Insurans Takaful.


EKONOMI MALAYISA

1. Kesan masalah pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama.
2. Kesan perubahan struktur ekonomi negara Malaysia.
3. Bezakan antara CUKAI LANGSUNG dengan CUKAI TAK LANGSUNG
4. Perbelanjaan Mengurus Kerajaan.
5. Hutang negara.
6. Belanjawan Negara sebagai alat mengatasi masalah inflasi dan meleset.


HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

1. Sebab-sebab wujud Perdagangan Antarabangsa (PAB)
2. Kebaikan PAB
3. Keburukan PAB*
4. Imbangan Pembayaran - kira Akaun Semas
5. Bentuk-bentuk / jenis-jenis sekatan PAB
6. Kepentingan Tukaran Asing
7. Mengira Kadar Tukaran Asing


Semoga ANDA CEMERLANG !!!!

Semoga ANDA CEMERLANG !!!!

Semoga ANDA CEMERLANG !!!!

Tajuk-tajuk Pilihan 2010 - Analisa I

Sukatan Tingkatan Empat:-

Bab 1 -

1. Masalah Ekonomi (Kekurangan, Pilihan dan Kos Lepas) berlaku pada unit-unit ekonomi (Isi rumah/pengguna, Firma dan Kerajaan)

a. Pengguan mengalami kekurangan wang/pendapatan.
Pilihan dibuat bagi mendapatkan kepuasan maksimum.
Kos lepas berlaku akibat pilihan yang dibuat. Beri contoh

b. Firma/Pengeluar mengalami kekurangan sumber pengeluaran/faktor pengeluaran.
Pilihan dibuat bagi mencapai atau mendapatkan keuntungan maksimum.
Kos lepas wujud bila pilihan dibuat. Beri contoh.

c. Kerajaan mengalami kekurangn sumber hasil kewangan.
Pilihan dibuat untuk memberi kebajikan maksimum kepada rakyat.
Berlaku kos lepas. Beri contoh.

2. Sistem Ekonomi Campuran menyelsaikan Masalah Asas Ekonomi (ABBU)

Contoh negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran ialah Malaysia. Terdapat unsur persaingan bebas di kalangan pengguna dan pengeluar/firma/swasta dalam membuat keputusan ekonomi di samping kerajaan juga turut berperanan dalam urusan ekonomi negara.

Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi :-

- Masalah apakah barang/perkhidmatan yang hendak dikeluarkan ditentukan secara mekanisme pasaran atau kuasa pasaran dan campurtangan kerajaan. Barang/perkhidmatan yang hendak dikeluarkan oleh pihak swasta/firma swasta ditentukan oleh permintaan masyarakat. Namun kerajaan juga boleh mempengaruhi jenis barang yang hendak dikeluakan dengan penguatkuasaan undang-undang, cukai, subsidi dan perlesenan.

- Berapakah banyakkan barang/perkhidmatan itu dikeluarkan. Bagi firma swatsta masalah ini diselesaikan melalui mekanisme harga atau kuasa pasaran. Pengeluar/firma swasta akan mengeluarkan barang yang ada permintaan bagi memaksimumkan keuntungan. Manakala kerajaan pula akan mengeluarkan barangan/perkhidmatan yang tidak mampu atau tidak cukup dikeluarkan oleh firma swasta, contohnya perkhimdmatan keselamatan, kesihatan, pendidikan dsb.

- Bagaimana barang itu dikeluarkan. Masalah ini mencakupi soal teknik pengeluaran yang akan digunakan bagi mendapat keuntungan maksimum. Firma swata akan memilih teknik yang paling menguntungkan atau teknik yang boleh meminimumkan kos pengeluaran. Manakala kerajaan akan memilih cara pengeluaran yang akan memaksimumkan kebajikan rakyat. Ini dapat dilakukan dengan penguatkuasaan undang seperti memperkenalkan tingkat upah minimum.

- Untuk siapa barang itu dikeluarkan . Bagi firma swasta barang yang dikeluarkan untuk mereka yang mempunyai kuasa beli atau mampu memilikki barang yang dikeluarkan itu. Dengan perkataan lain ia berpandukan kepada agihan pendapatan masyarakat. Manakalah barang/perkhidmatan yang disediakan kerajaan pula untuk semua lapisan masyarakat seperti menyediakan barangan awam.

Bab 2.

1. Pengiraan Pendapatan Boleh Guna - pendapatan yang sebenarnya boleh dibelanjakan oleh seseorang individu setelah ditolak dengan potongan-potongan wajib (Perkeso, KWSP, Cukai Pendapatan dan Zakat)

2. Pengiraan Pendapatan Boleh Cukai - Jumlah pendapatan yang tinggal setelah ditolak dengan pelepasa cukai (Diri Sendiri, Isteri, Anak, Rawatan Ibu Bapa, KWSP dan Insurans). Cukai akan dikira berdasarkan kadar yang ditetapkan.

Pendapatan Boleh Cukai = Jumlah Pendapatan (Gaji, upah, dividen, faedah dan untung) diTOALAK dengan pengecualian cukai /pelepasan cukai.

Jumlah pendapatan RM 40,000 setahun

Pelepasan cukai :

Diri sendiri RM 8,000
Isteri RM 3,000
Anak (3 orang x RM 800.00) RM 2,400

KWSP RM 4,000

Insurans Nyawa RM 1,200

Rawatan Ibu bapa (jika ada) RM 3,600

Pengecualian Cukai RM 22,200.00

PENDAPATAN BOLEH DIKENAKAN CUKAI = RM 40,000 - RM 22,200.00
= RM 17,800.00


Berapakah cukai yang perlu dibayar?

Kadar cukai yang ditetapkan kerajaan : Pendapatan Boleh Cukai Cukai yang perlu dibayar

RM 2,500 x 0% = 0
RM 2,500 Kedua x 1% = RM 25
RM 5,000 x 3% = RM 150
RM 7,800 x 5% = RM 390

Jumlah cukai RM 565

Andaikan zakat 360.

Jumlah cukai tolak zakat = Jumlah cukai yang perlu dibayar
= RM 565 - RM 360
= RM 230.


Manakalah Pendapatan Boleh Guna berdasarkan maklumat pendaptan di atas ialah

PBG = Jumlah pendapatan TOLAK potongan wajib (P+KWSP+ Cukai Pendapatan +Zakat)

PBG = RM40,000 - (RM 4,000 + RM 230 + RM 360)

= RM 35,410 (Jumlah yang sebenarnya boleh dibelanjakan)


3. Tujuan menabung, melabur dan pinjaman.


Bab 3 :

- Keluk permintaan dan hukum permintaan.

- Keanjalan Permintaan Harga dan strategi pengeluar menurun dan menaikkan harga apabila mendapati barang keluarannya anjal atau tidak anjal. Contoh jika permintaan bagi barang keluarannya anjal, maka strategi untuk menambahkan keuntungan ialah menurunkan harga. Manakala bagi permintaan barangan yang tidak anjal, strateginya ialah menaikkan harga untuk mendapat keuntungan maksimum. Jika keanjalan sama dengan satu, penurunan atau kenaikan harga barang tidak memberi kesan kepada keuntungan firma.


Bab 4.

- Bezakan input Tetap dengan Input Berubah
- Bezakan Kos Tetap dengan Kos Berrubah
- Kira kos pengeluaran (Jumlah Kos, Kos Purata, Kos Sut dan Kos Berubah)
- Hubungan antara kos-kos pengeluaran.


Bab 5.

- Maksud pasaran
- Bezakan keluak Permintaan Pasaran dengan keluk Penawaran Pasaran
- Lukis rajah keluk keseimbangan pasaran
- Lukis rajah aliran pusingan ekonomi dua sektor.
Wednesday, October 6, 2010

Tajuk-tajuk pilihan 2010

1. Pengenalan kepada ilmu ekonomi :-

- Penyelesaian masalah ekonomi oleh unit-unit ekonomi.

- Perbezaan jenis barangan dalam ilmu ekonomi.

- Penyelesaian masalah asas ekonomi oleh sistem ekonomi campuran.

2. Pendapatan dan Penggunaan Pendapatan individu

- Faktor-faktor pemilihan pekerjaan.

- Sumber pendapatan individu (bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan jenis-jenis pendapatan lain)

- Pengiraan pendapatan boleh cukai dan pendapatan boleh guna.

- Tabungan dan pinjaman.

- Belanjawan peribadi.


3. Isi Rumah Sebagai Pengguna

- Hukum permintaan

- Perbezaan antara perubahan kuantiti yang diminta dengan perubahan permintaan.

- Keanjalan harga permintaan.


4. Firma sebagai pengeluar

- Hukum penawaran

- Perbezaan antara perubahan kuantiti yang ditawarkan dengan perubahan permintaan.

- Pengiraan kos-kos pengeluaran ATAU keluaran sut dan keluaran purata

- Keseimbangan pasaran barang atau keseimbangan pasaran buruh.

5. Wang, Bank dan Institusi Kewangan

- Fungsi dan ciri wang
- Fungsi bank perdagangan, perkhidmatan yang disediakan oleh perbankan Islam.
- Bank pusat mengatasi masalah inflasi/deflasi (meleset)

6. Belanjawan Negara

- Jenis-jenis cukai langsung dan tak langsung


To be continue...

Thursday, September 30, 2010

Soalan 1 Percubaan 2010

(a) Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sesebuah negara

" Kekurangan faktor-faktor pengeluaran menyebabkan firma-firma terpaksa mengurangkan kuantiti pengeluarannya. Kerajaan pula terpaksa menangguhkan dua projek penting akibat kekurangan sumber hasil"

Bagaimanakah unit-unit ekonomi di atas menyelesaikan masalah tersebut. [6m]

Jawapan :
(a) Kekurangan faktor pengeluaran menyebabkan firma terpaksa membuat pilihan. Barangan yang dapat memberi keuntungan maksimum akan menjadi pilihan firma. Kesan daripada pilihan ini adalah kos lepas.

Bagi kerajaan, kekurangan yang dihadapinya ialah kekurangan sumber hasil cukai bagi melaksanakan projeknya. Oleh itu, kerajaan terpaksa membuat pilihan projek manakah yang dapat memberi kebajikan maksimum kepada rakyat. Kesan dari pilihan ini wujudlah kos lepas.
Contohnya kerajaan tidak dapat membina jambatan kerana memilih untuk membina pusat kesihatan. Jadi kos lepas pusat kesihatan ialah jambatan yang tidak dapat dibina.

(b) Gambar di bawah menunjukkan sejenis barang dalam ekonomi.
(i) Apakah jenis barang tersebut. [1m]
(ii) Jelaskan tiga ciri barang di 1 (b) (i) [3m]

Jawapan :
(i) Barangan di atas adalah barangan ekonomi.

(ii) Ciri-ciri barangan ekonomi ialah penawarannya terhad. Ini bermakna hanya mereka yang ada kuasa beli sahaja yang dapat memperolehinya/ ianya perlu dibayar. Wujud kos lepas untuk menghasilkannya. Dikeluarkan oleh firma.

(c) Maklumat berikut berkait dengan sistem ekonomi sebuah negara.

* Kaedah yang cekap digunakan oleh firma untuk meminimumkan kos.
* Kerajaan campurtangan bagi menjaga kebajikan rakyat.

Bagaimanakah sistem ekonomi negara tersebut menyelesaikan masalah asas ekonomi berikut :

(i) Berapakah hendak dikeluarkan [2m]
(ii) Untuk siapa dikeluarkan [2m]

Jawapan :

(i) Sistem eknomi tersebut ialah sistem ekonomi campuran. Individu dan firma bebas membuat pilihan dan keputusan, manakala kerajaan berperanan membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud dari persaiangan bebas.

Dalam sistem ekonbomi campuran, firma menyelesaikan masalah berapa hendak dikeluarkan berpandukan kepada permintaan masyarakat. Kerajaan akan mengeluarkan barangan yang tidak mencukupi atau tidak dapat dikeluarkan oleh firma swasta.

Firma menyelesaikan masalah untuk siapa berdasarkan agihan pendapatan atau kepada mereka yang ada kuasa beli. Manakala kerajaan akan menyediakan barangan awam atau barang yang tidak mencukupi di pasaran demi kebajikan rakyat.


(d) Maklumat berikut adalah berkaitan Hanis

"Setelah menamatkan pengajian dan memperolehi Ijazah Sarjana Muda Ekonomi, beliau telah memilih untuk bekerja di syarikat Srimas sebagai pereka fesyen . Bagi menambahkan pendapatan beliau menabung dalam akaun simpanan tetap di bank perdagangan dan membeli sahan ASB."

(i) Terangkan tiga faktor yang mungkin mempengaruhi pemilihan pekerjaan tersebut. [6m]
(ii) Huraikan dua cara lain yang boleh dilakukan Hanis untuk menambahkan pendapatannya. [5m]

Jawapan :

(i) Faktor pemilihan pekerjaan
- Upah wang atau gaji
- Faedah sampingan seperti kemudahan rekreasi, perubatan, tempat tinggal dsb.
- Lain-lain sperti minta, pengaruh keluarga, jarak dari tempat kerja dsb.

(ii) Dua cara lain Hanis menambahkan pendapatan ialah dengan memulakan perniagaan bagi mendapat pendapatan berupa untung. Membeli harta tetap seperti rumah atau tanah untuk disewakan.
Soalan 2 Percubaan 2010

(a) Encik Hanif ialah seorang kakitangan kerajaan. Beliau mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang belum bersekolah. Berikut ialah maklumat kewangan bulanan Encik Hanif pada tahun 2008

* Klik pada rajah berikut untuk besarkannya.


Jawapan :


(b) Berikut dua perbezaan di antara keperluan dan kehendak individu. [4m]

Jawapan :

Keperluan adalah sama untuk setiap manusia. Manakala kehendak berbebeza mengikut tingkat pendapatan individu.

Keperluan individu terhad kepada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Manakala kehendak sukar untuk dipuaskan dan tidak terhad sifatnya.

(c) Gambar di bawah menunjukkan perbualan antara dua shabat.(i) Cadangkan dua cara yang sesuai boleh membantu Encik Satria mencapai hasratnya. [4m]

Jawapan :

Cara sesuai boleh membantu Encik Satria mencapai hasratnya ialah dengan menabung atau menyimpan wang di bank perdagangan. Simpananya akan mendapat ganjaran berupa faedah.

Beliau juga boleh menyimpan di Lembaga Tabung Haji dengan mendapat pulangan dalam bentuk dividen.

Atau

Simpan di BSN juga akan dapat pulangan berupa faedah.

ATAU

Simpan di syarikat kewangan juga akan mendapat pulangan dalam bentuk faedah.

ATAU

Beli polisi insurans dan akan medapat bayaran dalam bentuk faedah.
(ii) Terangkan dua tujuan lain Encik Adukan meminjam. [4m]

Jawapan :

Tujuan lain Encik Aduka meminjam disebabkan untuk menampung perbelanjaan semasa. Pinjaman juga dibuat encik Aduka mungkin untuk menghadapi kecemasan atau untuk membeli barang tahan lama dan harta benda.(d) Jelaskan perbezaan perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. [4]

Jawapan :

Perubahan kuantiti yang diminta bermaksud perubahan kuantiti disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Perubahan kuantiti berlaku pada keluk permintaan yang sama. Manakala perubahan permintaan bermaksud perubahan kuantiti disebabkan oleh faktor-faktor selain dari harga barang itu sendiri. Perubahan permintaan mungkin disebabkan perubahan harga barang pengganti atau penggenap, perubahan musim dsb. Perubahan permintaan digambarkan oleh pergerakan dari satu keluk permintaan ke keluk permintaan yang lain.


(e) Jadual di bawah menunjukkan kesan ke atas kuantiti diminta bagi tiga jenis barang apabila harganya meningkat sebanyak satu peratus.

Tafsirkan pekali keanjalan harga permintaan bagi barang P, Barang Q, dan barang R. [5m]

Jawapan :

Nilai pekali barang P ialah 3 bermakna ianya adalah anjal. Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga.

Barang Q anjal sama satu. Ini bermakna peratus kejatuhan harga sama dengan peratus perubahan kuantiti yang diminta.

Barang R tidak anjal kerana pekalinya kurang daripada satu. Ini bermakna peratus perubahan kuantiti lebih kecil dari peratus perubahan harga.

Wednesday, September 29, 2010

Download Kuiz Ekonomi Asas Tingkatan 4 & 5

Para pelajar boleh download file quiz di bawah ini .

1. http://www.filefactory.com/file/b3b82b0/n/Quiz_Eko_Asas.rar


ATAU

2. http://www.4shared.com/dir/gQODXzLB/sharing.html

ATAU

3. http://www.easy-share.com/1912501557/Quiz Eko Asas.rar


Copy (ctrl C) mana-mana address website di atas dan paste (ctrl V) pada ruang search dalam internet browser anda.

Sekian TQ

Tuesday, September 28, 2010

Soalan 3 Percubaan SPM 2010

*Klik pada imej untuk besarkannya.

3. (a) Jadual 2 menunjukkan kos pengeluaran suatu firma(i) Hitungkan R, S,T dan U [2m]
(ii) Jelaskan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos purata dan kos sut. [6m]

Jawapan :

(i) R = 18, S = 61, T = 6, U = 19

(ii) Kos purata - keluaran 0 hingga 4 unit kos purata menurun. Kos purata menjadi minimum pada keluaran ke 4. Kos purata terus meningkat selepas keluaran ke 4.

Kos sut - Keluaran 0 hingga 3 unit kos sut menurun dan sampai ke tahap minimum pada keluaran ke 3. Selepas keluaran ke 3 hingga ke 8 kos sut terus meningkat.


(b)

Huraikan dua faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran dari S1S1 ke S2S2. [4m]

Jawapan :

* mana-mana dua dari berikut

F- Harga barang pengganti/penggenap
H- Harga barang pengganti naik/ harga barang penggenap jatuh.

H- Harga faktor pengeluaran naik/kos pengeluaran meningkat.
F- Contoh.

F- Tingkat Teknologi
H- Produktiviti semakin efisyen

F-Jangkaan harga masa hadapan
H- Jika harga gula akan jatuh

F - Matlamat pengeluaran
H - memaksimumkan jualan(c) Jadual 3 menunjukkan kuantiti diminta dan ditawarkan buruh pada pelbagai tingkat upah.(i) Dengan menggunakan skala 2cm : RM20 pada paksi upah dan 2cm : 20 orang pada paksi kuantiti, lukiskan keluk keseimbangan pasaran buruh. [5m]

(ii) Berdasarkan keluk di (c) (i), jelsakan keadaan yang berlaku pada upah RM40 dan upah RM100. [4m]

(d) Berikut adalah iklan komputer di pasaran (klik pada imej untuk besarkan)
Treangkan fungsi wang dalam iklan tersebut [4m]

Jawapan:

F- Alat ukuran nilai
H- Nilai barang ditentukan dalam nilai RM 1 500.

F- Alat bayaran tertunda
H- Membolehkan bayaran dilakukan secara ansuran.

Sunday, September 26, 2010

Soalan no. 4 Percubaan SPM 2010

(a) Huraikan dua jenis perkhidmatan pembayaran yang diseediakan oleh bank perdagangan. [6m]

Jawapan :

Fakta 1 - Draf Bank
Huraian - Cara kiriman wang di dalam/ keluar negara
- Menjelaskan pembayaran kepad pihak ketiga
- dikeluarkan atas arahan pelanggan

Fakta 2 - Perintah sedia ada
Huraian - Pemegang akaun semasa/tabungan mengarahkan bank membuat bayaran tetap. -seperti bayaran sewa dan premium insurans.

Fakta 3 - Pindahan kredit
Huraian - Bayaran terus ke dalam akaun semasa atau akaun tabungan.
- Kemudahan untuk pemegang akaun semasa dan akaun tabungan.
- Lazimnya untuk bayaran gaji pekerja.

Fakta 4 - Kad kredit
Huraian - Pemegang kad boleh membuat bayaran secara kredit.
- Bank membayar dulu dan pemegang kad akan membuat bayaran kepada pihak bank.
- Dikenakan faedah dan yuran tahunan.

Fakta 5 - Debiot langsung/debit terus.
Huraian - Kemudahan yang disediakan bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa
dan akaun tabungan.
- Arahan kepada bank membuat bayaran tidak tetap pada jumlah dan tarikh yang
ditetapkan.
- Contoh bayaran bil-bil.

(b) Jelaskan dua prinsip skim perbankan Islam yang berikut:-
(i) Wadiah
(ii) Al Takjiri

Jawapan :
(i)
Huraian - satu kontrak simpanan keselamatan antara penyimpan (pelanggan) dan penjaga atau
pemegang amanah (bank)
- Menyediakan dua jenis akaun; akaun simpanan dan semasa.
- pengeluaran bila-bila masa.
- simpanan dilabur dalam aktiviti pelaburan yang berlandaskan hukum syarak.

(ii)
Huraian - suatu kontrak pindah milik harta disewa.
- Bank setuju menyewa harta pada jangka masa tertentu.
- menjual kepada penyewa pada harga dipersetujui.
- sewa dibayar dikira sebagai sebahagian bayaran harta itu.

(c) Maklumat berikut berkait dengan langkah kerajaan untuk kestabilan ekonomi
Huraiakn dua langkah kerajaan melalui dasar belanjawan yang boleh diambil pada peringkat X.

Jawapan ;
Huraian 1 - menaikkan kadar cukai menyebabkan pendapatan boleh guna masyarakat kurang dan kuasa beli jatuh, ini akan menyebabkan permintaan jatuh dan seterusnya harga barangan turut jatuh.

Huraian 2 - Perbelanjaan kerajaan berkurangan atau kerajaan menangguhkan projek pembangunan akan menyebabkan sumber hasil kerajaan berkurangan dan memberi kesan permintaan masyarakat turut jatuh. Akhirnya harga barangan turut jatuh.

Saturday, September 25, 2010

Soalan no. 5 Percubaan SPM 2010

(a) Jelaskan mengenai pinjaman kerajaan berikut :
(i) Surat Jaminan Kerajaan [2 m]
(ii) Bil Perbendaharaan [2 m]

Jawapan :

(i) - Pinjaman jangka panjang
- tempoh matang melebihi dari setahun.
- ditawarkan pada nilai muka
- dibayar faedah

(ii) - Pinjaman jangka pendek
- Tempoh matang kurang dari setahun
- Ditawar pada harga diskaun.

(b) Pernyataan berikut berkaitan perdagangan antarabangsa

"Malaysia yang beriklim khatulistiwa sesuai dengan penanaman buah-buahan seperti durian, manggis dan sebagainya. Manakala negara-negara yang beriklim Mediterranean seperti Turki dan Chile Tengah sesuai untuk penanaman buah-buahan sitrus seperti oren, strawberi dan anggur. Ini membolehkan negara di keuda-dua kawasan iklim tersebut melakukan urusan perdagangan "

Terangkan tiga sebab lain wujudnya perdagangan antara negara-negara tersebut. [6 m]

Tiga lagi sebab-sebab lain wujud perdagangan antarabangsa ialah :-

Perbezaan sumber semula jadi - Malaysia - petroleum
Perbezaan budaya masyarakat - Perancis terkenal dengan keluaran minyak wangi.
Perbezaan tingkat kecekapan - Taiwan lebih cekap dalam elektronik berbanding Malaysia
dll.

(c) Jadual 4 menunjukkan maklumat perdagangan antarabangsa bagi sesebuah negara dalam tahun 2009.
Hitungkan imbangan akaun semasa [4m]

Jawapan ;

Imbangan Akauan Semasa = Imbangan Dagangan + Imbangan Perkhidmatan + Imbanagan Pendapatan + Pindahan Bersih.

[RM 600 juta - RM 400 juta] + [(- RM 560) + (- RM 80 juta) ] + [- Rm 100 juta]

= - RM 540 juta


(d) Pernyataan di bawah berkaitan perdagangan antarabangsa.

"Kerajaan Malaysia bertindak untuk tidak mengimport barang dari Israel kerana menentang dasar negara tersebut menindas rakyat Palestin"

Jelaskan tujuan kerajaan mengambil tindak tersebut. [4m]

Jawapan :

Tindakan kerajaan Malaysia disebut sebagai embargo. Tujuannya ialah untuk memulaukan barang dari negara Israel. Selain itu embargo juga dikenakan terhadap sesuatu negara bagi mencapai tujuan seperti untuk menambahkan sumber hasil kerajaan, melindungi industri muda dan tempatan, membatasi lambakan , mengahdapai persaiangan dan untuk tujuan keselamatan.

(e) (i) Apakah maksud kadar pertukaran asing. [1m]

Jawapan ;
Kadar pertukaran asing ialah nilai wang sesebuah negara atau harga mata wangnya dalam sebutan mata wang asing.

(ii) Terangkan tiga kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara. [6m]

Kepentingan pertukaran asing bagi sesebuah negara adalah untuk membayar balik pinjaman luar negara. Contohnya Dolar Amerika diperlukan bagi membayar balik pinjaman dari negara itu.

Pertukaran asing juga penting untuk membiayai import/membeli barang-barang dari luar negara. Contohnya kita memerlukan Rupiah bagi membolehkan kita mengimport barang dari Indonesia.

Pertukaran asing juga penting bagi tujuan membuat pelaburan di luar negara. Pelabur yan gingin melabur di negara asing memerlukan wang negara tersebut bagi membolehkannya melabur di negara itu.

BAHAGIAN B - percubaan 2010 Negeri Kelantan

6. Encik Azman telah mengusahakan sebuah kilang roti AZ Bakery di bandar Kuantan. Roti yang telah dikeluarkan mendapat sambutan yang menggalakkan kerana memenuhi citarasa pelanggan. Walau bagaimanapun, kuantiti roti keluarannya tidak mampu memenuhi permintaan . Beliau berusaha meningkatkan pengeluaran roti dengan menambah pembelian gandum. Oleh kerana masalah kekurangan gandum di pasaran tempatan , beliau bercadang membeli sebanyak 25 000 kilogram dari Amerika Syarikat atau New Zealand.

Jadual berikut menunjukkan harga gandum dan kadar pertukaran asing

1. Amerika Syarikat; harga gandum Sekilogram USD 0.40 dan kadar tukaran ; RM 3.50 = USD 1.00
2. New Zealand; harga gandum sekilogram NZ $ 0.75 dan kadar tukaran ; RM 2.20 = NZ $ 1.00

Bagi memenuhi keperluan pengeluaran, Encik Azman telah mengambil tindakan menamba bilangan pekerja. Beliau telah menggunakan khidmat pekerja asing walaupun pengangguran dalam kalangan penduduk masih tinggi.

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan berikut

(a) Berikan contoh input tetap dan input berubah yang digunakan oleh AZ Bakery [2m]

Jawapan :

Contoh input tetap yang digunakan oleh AZ Bakery ialah kilang manakala input berubah ialah gandum (bahan mentah) dan pekerja (buruh)


(b) Terangkan tiga faktor lain yang menyebabkan roti mendapat sambutan yang menggalakkan. [5m]

*Calon hendaklah menerangkan 3 faktor lain selain faktor citarasa yang mempengaruhi permintaan roti keluaran AZ Bakery.

Jawapan :

Faktor yang menyebabkan roti keluran AZBakery mendapat sambutan atau mendapat permintaan dari pelanggan adalah disebabkan :

Pertama, harga barang lain sama ada barang pengganti atau penggenap kepada roti. Contoh harga roti dari kedai lain lebih mahal menyebabkan roti dari kilang AZ mendapat sambutan.

Kedua, mungkin disebabkan oleh pendapatan pengguna bertambah. Ini menyebabkan kuasa beli pengguna bertambah dan lebih ramai pengguna membeli roti dari kilang AZ Bakery.

Ketiga, mungkin disebabkan oleh kempen beli roti buatan bumiputera oleh kerajaan.

(C)(i) Hitungkan pembelian gandum dari kedua-dua negara dalam sebutan Ringgit Malaysia. [4m]

Jawapan :

Amerika Syarikat
Kadar pertukaran antara RM dengan USD ialah :

RM 3.50 = USD 1.00

oleh itu RM 3.50 x USD 0.40 / USD 1.00 x 25000kg

= RM 35,000

New Zealand
Kadara pertukaran RM2.20 = NZ$ 1.00

RM2.20 x NZ$0.75 / NZ$1.00 x 25000kg

= RM 41 250

(c)(ii) Tentukan negara mana yang dipilih oleh Encik Azman. Berikan dua alasan. [3m]

Jawapan ;

Negara yang dipilih oleh Encik Azman ialah Amerika Syarikat kerana harga gandumnya lebih murah berbanding negara New Zealand.

Perbezaan harganya ialah RM 6 250.

Oleh itu lebih untung membeli gandum dari Amerika Syarikat.

(c)(iii). Jika kadar pertukaran antara Ringgit Malaysia dengan Dolar amerika Syarikat berubah kepada RM 3.80 = USD 1.00, apakah kesan kepada imbangan dagangan Malaysia ? [4m]

Jawapan :

Bila nilai Ringgit Malaysia jatuh berbanding Amerika Syaikrat, ini akan menyebabkan eksport barangan dari Malaysia ke Amerika Syarikat akan bertambah kerana harga barang-barang eksport Malaysia menjadi semakin murah.

Manakala harga barang-barang yang diimport dari Amerika Syarikat semakin mahal. Ini akan menyebabkan import barang-barang dari Amerika Syarikat jatuh.

Bila nilai eksport melebih nilai import, imbangan dagangan Malaysia menjadi positif atau lebih menguntungkan Malaysia.

(d) Mengapakah kerajaan masih membenarkan Encik Azman menggunakan pekerja asing ? [4m]

Pekerja asing menjadi salah satu sumber pendapatan kerajaan menerusi bayaran-bayaran tertentu yang dikenakan terhadap pekerja asing.

Dapat menjalinkan hubungan dua hala antara negara.

Meningkatkan kecekapan pengeluaran menerusi persaingan dan juga kemahiran.

Menambahkan pendapatan negara menerusi sektor pelancongan .
Thursday, February 25, 2010

Monday, February 22, 2010

Koleksi SoalanSPM Kertas 1

Koleksi soalan-soalan SPM bagi kertas I Ekonomi Asas boleh dimut turun melalui ULR di bawah.

http://www.ziddu.com/download/8694910/SPMK1.rar.html

Saturday, February 20, 2010

STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA

Struktur ekonomi bermaksud aktiviti-aktiviti pelbagai sektor ekonomi yang menyumbangkan kepada kepada pendapatan negara dan guna tenaga.

Lazimnya ssekotr eknomi dipecahkan kepada tiga sektor; sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga.

Sektor utama ialah kegiatan ekonomi yang berasaskan kepada hasil bumi sama ada di darat atau di laut. Contohnya pertanian, perlombongan, penternakan, perikanan dan pembalakan.

Sektor kedua ialah kegiatan ekonomi yang berfokus kepada pemprosesan bahan mentah atau pembuatan. Ia tergolong ripada sekotr perindustrian dan pembuatan. Sektor ini juga dikenali sebagi sektor hiliran.

Sektor ketiga ialah kegiatan yang berkaitan dengan perkhidmatan seperti kegiatan borong dan runcit, perbankan, insurans, komunikasi, promosi dan pergudangan.


Perubahan struktur ekonomi Malaysia :

Dibahagikan kepada dua period masa, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Perubahan struktur ekonomi Malaysia selepas merdeka dilihat setiap satu dekad.

Sebelum merdeka :
- Ekonomi bergantung pada sektor utama seperti penanaman getah dan perlombongan bijih timah.
- Barang-barang pengguna kebanyakan diimport dari barat.

Selepas Merdeka :-

1960an
- Dasar mempelbagaikan ekonomi diperkenalkan.
- Dasar penggantian import diperkenalkan.
- Akta Galakan Pelaburan diwujudkan.
- Industri berasaskan eksport dilaksanan.

1970an
- Industri berorientasikan eksport dilaksanakan.
- Sumbangan sektor pertanian kelapa sawit meningkat.
- Sumbangan getah dan bijih timah semakin merosot.

1980an
- Dasar pelaksanaan industri berat mula dilaksanakan.
- Sumbangan industri elektronik dan elektrik menjadi penting daripada segi pendapatan eksport negara.
- Sumbangan pertanian getah semakin merosot.

1990an
- Tumpuan diberikan kepada sektor kedua dan ketiga.
- Perkembangan teknologi maklumat dengan wujudnya koridor raya multimedia.
- Teknologi berasaskan k-ekonomi
- Eksport berasaskan "pengetahuan"

Friday, January 29, 2010

Bank Perdagangan

Peranan Bank Perdagangan/institusi kewangan dalam pembangunan ekonomi:-

1. Pembentukan Modal

Segala simpanan/tabungan semasa atau tetap, digunakan oleh bank sebg sumber kewangan untuk pembentukan modal Bank akan gunakan modal2 ini sebg Modal Pelaburan dlm aktiviti2
pembangunan lain seperti dlm bentuk Harta Tanah, Perniagaan, Projek2 Perumahan dll

Orang ramai akan dapatkan modal drpd bank dlm bentuk Pinjaman/Overdraf/Mendiskaunkan Bil2 Pertukaran , bagi menolong peniaga2 mendapatkan modal segera
Kemudahan2 ini akan menggalakkan Pelaburan yang akhirnya dpt meningkatkan pemb. ekonomi negara.

2. Sebagai Orang Tengah antara Peniaga dan Pelanggannya

- Bank sebg agen pembayaran dan penerima bayaran kepada sesuatu urusniaga yang menggunakan Cek/Bank Draf/Perintah Sedia Ada/Pemindahan Kredit/Kad Kredit/Arahan Kepada Bank.

- Kegiatan2 ini menggalakkan Pelaburan, yang akhirnya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sesebuah negara.

3.Memberi kemudahan dalam Perdagangan Antarabangsa

- Dgn adanya kemudahan2 PAB di bank, Bank akan dapat meluaskan pasaran antarabangsa.

- Perkhidmatan2 tersebut spt Khidmat Pertukaran Asing/Cek Kembara/Surat
Kredit/Mendiskaunkan Bil kepada pengeksport dan pengimport.

4. Kemudahan2 lain berhubung dengan pembangunan perniagaan

- Khidmat Nasihat - berhubung dgn aspek pelaburan dan aspek perniagaan

- Peti Simpanan Selamat/Peti Simpanan Malam/Pemegang Amanah/ Kad ATM dll

* Soalan mengenai hubungkait fungsi sesuatu institusi kewangan spt bank perdagangan adalah bentuk soalan KBKK. Untuk itu, calon perlulah mengaitkan fungsi sesuatu institusi kewangan dengan perkara-perkara berikut :-

- Pembentukan modal dalam negara akan menggalakkan aktiviti pelaburan dan perniagaan.
- Pertambahan pelaburan akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat.
- Meningkatkan lagi keupayaan perdagangan antarabangsa dan menambahkan pengaliran masuk wang asing.
- Melicinkan dan membantu masyarakat menerusi perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan.
- Menambahkan kutipan cukai kerajaan menerusi aktiviti pelaburan dan perniagaan. Ini membantu menambahkan lagi pelaburan kerajaan untuk pembangunan rakyat.

Sunday, January 24, 2010

Wang & Bank -

Tajuk Permulaan bagi tingkatan 5 bermula dengan tajuk Wang dan Bank.

Sub topik bagi tajuk wang :-

- Definisi wang
- Ciri-ciri Wang
- Fungsi Wang
- Jenis wang
- Kelemahan sistem barter


Bank :-

- Bank Perdadagangan
- Bank Islam
- Bank Saudagar
- Bank Pusat
- Institusi Kewangan Bukan Bank

Bank Perdagangan :

Fokus kajian tentang peranan, perbezaan peranan dengan bank-bank lain spt. bank saudagar dan bank pusat serta syarikat kewangan.

Bagi mengetahui pelajar benar-benar dapat membezakan antara bank perdagangan dengan bank-bank lain yang dipelajari, pelajar hendaklah memberikan nama-nama bank di sekitar bandar atau bank yang terdapat pada iklan TV.

Jika pelajar dapat menyenaraikan nama-nama bank perdagangan dengan tepat bermakna pelajar tidak keliru dengan pelbagai jenis bank dan institusi kewangan yang dipelajari.


Tajuk : Bank Perdagangan

Uji diri :

1. Namakan 8 bank perdagangan yang anda tahu.

2. Senaraikan fungsi bank perdagangan

3. Bagaimana bank perdagangan dapat membantu membangunkan negara.

4. Bezakan bank perdagangan dengan peranan bank saudagar, bank pusat dan syarikat kewangan.

* Soalan yang sering ditanya ialah mengenai fungsi/peranan bank perdagangan.


Secara ringkas fungsi bank perdagangan ialah :-

1. Menerima simpanan dari orang ramai.
2. Memberi pinjaman
3. Agen pembayar dan penerima
4. Mengeluarkan draf bank dan cek kembara
5. Tukaran wang asing
6. Khidmat nasihat pelaburan
7. Mendiskaunkan bil/surat jaminan.

Manakala fungsi bank dalam membantu membangunkan negara ialah :-

1. Sebagai institusi pembentukan modal pelaburan.
2. Memudah dan melicinkan urusniaga antara peniaga dan pelanggan menerusi khidmat yang disediakan seperti kemudahan bayaran dengan menggunakan cek.
3. Meningkatkan aktiviti perdagangan antarabangsa kerana bank menyediakan khidmat tukaran asing dan juga jaminan kepada pengimport/pengeksport menerusi khidmat diskaun bil pertukaran dan surat kredit.
4. Selain itu bank perdagangan membantu membangunkan negara dengan menyediakan khidmat-khidmat seperti nasihat pelaburan dan perniagaan dan juga menyediakan peti simpanan selamat.

Semoga dengan nota ringkas di atas dapat membantu pelajar menjawab soalan berkaitan dengan bank perdagangan.